برگزاری آزمون تیمز (علوم پایه)

۲۵ آذر ۱۳۹۷

آزمون تمیز (علوم پایه) پایه هشتم در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ در مجتمع ربانی برگزار شد.