جشن عبادت

۰۶ بهمن ۱۳۹۵

جشن تکلیف مقطع سوم ابتدایی در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۵ برگزار شد.