جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱


شبکه ‌آموزش:

ابتدایی:
۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۵ بازی و ریاضی پایه اول
۱۴:۱۵ تا ۱۴:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
۱۴:۳۰ تا ۱۴:۵۰ بازی و ریاضی پایه سوم
 ۱۴:۵۰ تا۱۵:۱۵ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۰ بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰ بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۲۰  تفکر و سبک زندگی پایه هفتم
۱۶:۲۰ تا ۱۶:۴۰ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم
۱۶:۴۰ تا ۱۷:۰۰ تفکر و سبک زندگی پایه نهم


متوسطه دوم:
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۵ زیست شناسی (یازدهم تجربی)
۱۷:۴۰ تا ۱۸:۲۰ ریاضی (دهم تجربی)