جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۱

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

شبکه ‌آموزش:

ابتدایی:
۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۵ علوم تجربی و تفکر پایه اول
۱۴:۱۵ تا ۱۴:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
۱۴:۳۰ تا ۱۴:۵۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم
 ۱۴:۵۰ تا۱۵:۱۵ بازی و ریاضی پایه چهارم
۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۰ فارسی و نگارش پایه پنجم
۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰ فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۲۰ علوم تجربی پایه هفتم
۱۶:۲۰ تا ۱۶:۴۰ علوم تجربی پایه هشتم
۱۶:۴۰ تا ۱۷:۰۰ علوم تجربی پایه نهم


متوسطه دوم:
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۴۰ زیست شناسی (دوازدهم تجربی)
۱۷:۴۰ تا ۱۸:۲۰ فیزیک (یازدهم تجربی)