جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

شبکه ‌آموزش:

ابتدایی:
۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۵ فارسی و نگارش پایه اول
۱۴:۱۵ تا ۱۴:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
۱۴:۳۰ تا ۱۴:۵۰ بازی و ریاضی پایه سوم
 ۱۴:۵۰ تا۱۵:۱۵ فارسی و نگارش پایه چهارم
۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۰ بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰ بازی و ریاضی پایه ششم


متوسطه اول:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۲۰ ادبیات فارسی پایه هفتم
۱۶:۲۰ تا ۱۶:۴۰ ادبیات فارسی پایه هشتم
۱۶:۴۰ تا ۱۷:۰۰ ادبیات فارسی پایه نهم


متوسطه دوم:
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۲۰ شیمی (یازدهم تجربی)
۱۷:۲۰ تا ۱۷:۴۰ ریاضی(دوازدهم تجربی)
۱۷:۴۰ تا ۱۸:۰۰ شیمی(یازدهم تجربی)
۱۸:۰۰ تا ۱۸:۲۰ ریاضی(دوازدهم تجربی)