جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شبکه ‌آموزش:

ابتدایی:
۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۵ بازی و ریاضی پایه اول
۱۴:۱۵ تا ۱۴:۳۰ علوم تجربی و تفکر  پایه دوم
۱۴:۳۰ تا ۱۴:۵۰ فارسی و نگارش پایه سوم
۱۴:۵۰ تا۱۵:۱۵ بازی و ریاضی پایه چهارم
۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۰ علوم تجربی و تفکر  پایه پنجم
۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰ فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۲۰ ریاضی پایه هفتم
۱۶:۲۰ تا ۱۶:۴۰ریاضی پایه هشتم
۱۶:۴۰ تا ۱۷:۰۰ ریاضی پایه نهم


متوسطه دوم:
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۴۰ ریاضی (یازدهم تجربی)
۱۷:۴۰ تا ۱۸:۲۰ فیزیک (دوازدهم تجربی)