جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

شبکه ‌آموزش:

ابتدایی:
۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۵ فارسی و نگارش پایه اول
۱۴:۱۵ تا ۱۴:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
۱۴:۳۰ تا ۱۴:۵۰ فارسی و نگارش پایه سوم
 ۱۴:۵۰ تا۱۵:۱۵ بازی و ریاضی پایه چهارم
۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۰ فارسی و نگارش پایه پنجم
۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه اول:
۱۶:۰۰ تا ۱۶:۲۰ ادبیات فارسی پایه هفتم
۱۶:۲۰ تا ۱۶:۴۰ ادبیات فارسی پایه هشتم
۱۶:۴۰ تا ۱۷:۰۰ ادبیات فارسی پایه نهم

متوسطه دوم:
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۴۰ شیمی (یازدهم تجربی)
۱۷:۴۰ تا ۱۸:۲۰ ریاضی (دوازدهم تجربی)