رتبه پنجم کشوری پانزدهمین دوره جشنواره‌ی جوان خوارزمی