رتبه اول شایسته تقدیر در جشنواره نوجوان خوارزمی

۱۹ فروردين ۱۳۹۷
در محورعلوم آزمایشگاه، تیم مجتمع ربانی در بین مدارس شرکت کننده منطقه ۲، رتبه اول شایسته تقدیر را کسب نمود  که از آنان نیز در سطح منطقه تقدیر به عمل خواهد آمد.

 اعضا تیم ۱: پادنا خداپرست، مبینا مرادی
 اعضا تیم ۲: بهتا بهادری، سارا قاهری