کسب مقام شایسته تقدیر در مسابقات پیکار ریاضیات شهری ۹۶-۹۵