کسب رتبه نخست دانش آموزان در دومین کنفرانس دانش آموزی علوم مهندسی دانشگاه تهران