موفقیت مرحله اول و راهیابی به مرحله دوم مسابقات زبان انگلیسی خوارزمی

۱۸ اسفند ۱۳۹۷
دانش آموزان گرامی

تارا یادآور نیک‌روش
مهیا محصولی

راه‌یابی شما را به مرحله دوم مسابقات زبان انگلیسی خوارزمی تبریک گفته و موفقیت روزافزون شما را از ايزد يكتا خواستاریم.