ثبت بازى روميزى سنگستان به نام دانش آموزان

۲۸ مهر ۱۴۰۰
بازى سنگستان كه توسط دانش اموزان هليا چشمه خاور، آميتيس دارابى و آميتيس رضوى طراحى و ساخته شده است درشوراى نظارت بر طراحى و ساخت بازى به نام دانش آموزان طراح، ثبت شد.
ضمن تبريك به اين عزيزان موفقيت روز افزون برايشان آرزو منديم.

مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی