موفقيت تحسين برانگيز دانش آموزان در مسابقه اليمپياد خانه رياضيات

۲۵ دى ۱۴۰۰
دانش آموزان عزيز
باران شاداختر، طناز نويدى و ترانه محمودى
انتخاب شما را به عنوان يكى از هفت تيم برتر از ميان ٢٠٣ تيم شركت كننده در مسابقه اليمپياد، كه توسط خانه رياضيات اصفهان برگزار مى شود تبريك مى گويبم.
در تمام مراحل زندگى برايتان پيروزى و سرافرازى روز افزون آرزومنديم.

مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی