کسب مقام سوم در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و اختراعات دانش آموزی جشنواره بین المللی ابن سینا

۲۹ شهريور ۱۴۰۱

دانش آموزان عزیز

ملیکا مصطفوی، باران شاداختر، طناز نویدی، دیانا خلجی و دنیز جبارزاده

موفقیتتان در کسب مقام سوم در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و اختراعات دانش آموزی جشنواره بین المللی ابن سینا را تبریک گفته، برایتان درتمام عرصه های زندگی پیروزی آرزومندیم.

سرفراز باشید

مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی