کسب مقام دوم در لیگ خلاقیت(اسکرچ) در مسابقات کید کد شریف

۱۳ اسفند ۱۴۰۱
دانش آموزان عزیز
آوین بزرگی، مانلی سامنی، مانلی عابدی و باران لک مظاهری
موفقیتتان در کسب مقام دوم در لیگ خلاقیت(اسکرچ)در مسابقات کیدکد شریف را تبریک گفته، برایتان درتمام عرصه‌های زندگی پیروزی آرزومندیم.
سرفراز باشید.
مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی