کسب رتبه اول در رشته مفاهیم قرآنی(تفسیر)

کسب رتبه اول در رشته مفاهیم قرآنی(تفسیر) توسط دانش آموز مبینا ظهیری در سطح منطقه را تبریک عرض می نماییم